Home - Soapberry Bugs of the World

Elattostachys

Elattostachys xylocarpa

Common name: White Tamarind
Native distribution: Australia
Known to host: Leptocoris mitellatus, Leptocoris rufomarginatus, Leptocoris tagalicus